دوشنبه، 3 آذر 1399 / 2020 November 23
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نشان‏هاى علمى‏

سال 1382 ؛كتاب آزادى،عقل و ايمان .

سال 1382 ؛كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان. 2  برگزيده كتاب سال حوزه‏

سال 1379 ؛كتاب دين ودولت درانديشه اسلامى.

سال 1382 ؛كتاب آزادى عقل وايمان.

سال 1382 ؛كتاب انديشه‏ هاىسياسى محقق نراقى.

سال 1382 ؛كتاب چالش ‏هاى فكرى نظريه ولايت فقيه.

سال 1382 ؛كتاب حاكميت سياسى معصومان(ع)

سال 1382 ؛كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان. 3برگزيده دبيرخانه دين پژوهان كشور

سال 1378 ؛كتاب دين ودولت درانديشه اسلامى.

سال 1381 ؛كتاب آزادى،عقل وايمان.

سال 1382 ؛كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان.

سال 1382 ؛كتاب مديريت از منظر كتاب وسنت.

سال 1382 ؛كتاب منابع قانون ‏گذارى در اسلام.