حكومت اسلامى

 
 
 صاحب امتياز
 دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى
 
 
مدير مسؤول
 
ابراهيم امينى
 
 
سردبير
مهدى مهريزى
 
 
نشريه در ويرايش مطالب آزاد است. مقاله ها به شرط علمى, تحقيقى و مستند بودن منتشر مى شود. در ترجمه ها ارسال متن اصلى ضرورى است. مقاله براى يك شماره, وحداكثر در سى صفحه دست نويس نوشته شود. مطالب ارسالى بازگردانده نمى شود. نقل مطالب با ذكر مأخذ مجاز است. آراء مطرح شده در مقاله ها الزاما رأى مجله نيست.

 
 سال اول, شماره اول پاييز 1375  شماره پياپى 1


 

 

 

 

 
 راز بالندگى

2

   
 
نظام سياسى اسلام

8

   
 
سيرى در مبانى ولايت فقيه
50
اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزها 81
 منشاء مشروعيت ولايت معصومين(ع)
96
نصيحت ائمه مسلمين
135
حكومت و ولايت از ديدگاه علامه شعرانى
190
مرورى بر انديشه آيةاللّه نائينى
208
جايگاه مباحث سياسى در طبقه بندى علوم در فرهنگ اسلامى
222
   
  مكتوبات سياسى
نامه‏اى از ميرداماد

246

   
 
نگاهى به «بحران انديشه سياسى اسلامى در دوران معاصر» 249
معرفى اجمالى «النبيه فى وظائف الفقيه» 258
مقالات «انديشه و فقه سياسى اسلام» در بهار75 264
آشنايى با مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان 269
 

 فرم اشتراك مجله