حكومت اسلامى

 
 صاحب امتياز
 دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى
 
 
مدير مسؤول
 
ابراهيم امينى
 
 
نشريه در ويرايش مطالب آزاد است. مقاله ها به شرط علمى, تحقيقى و مستند بودن منتشر مى شود. در ترجمه ها ارسال متن اصلى ضرورى است. مقاله براى يك شماره, وحداكثر در سى صفحه دست نويس نوشته شود. مطالب ارسالى بازگردانده نمى شود. نقل مطالب با ذكر مأخذ مجاز است. آراء مطرح شده در مقاله ها الزاما رأى مجله نيست.
 
 سال چهارم, شماره سوم پاييز 1378  شماره پياپى 13
 
نشانى: قم - صندوق پستى 3317 مجله حكومت اسلامى  تلفن : 7741325 نمابر: 7741323

 
آزادي, در سايه استقلال

3

   
 
ارتداد, نگاهي دوباره/سيد جواد ورعي
9
حكمت وحكومت در ترازوى نقد/آية الله سيدكاظم حائري
27
جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسى جمهوري اسلامى ايران/محمد شفيعى فر
62
عدالت و آزادى/دكتر بهرام اخوان كاظمى
95
حقوق اقلّيت ها در حكومت اسلامى/شذى خفاجي
106
كتاب شناسى حسبه/ز. باقري بيدهندى
128
منصب محتسب در ايران/دكتر ابوالقاسم سري
151
   
 
دين و دولت در انديشه اسلامى پژوهشى نو, اثرى ماندگار/سيد جواد ورعى  
175
يك اثر سياسى از دوران مماليك  
185
سلوكِ سياسىِ نظامِ الملك/ابوالفضل هدايتى  
210
مقاله هاي حسبه, امر به معروف و نهي از منكر از سال 1358 تا پايان 1377/محمدباقر فولادكار  
239
 

 فرم اشتراك مجله