|355|

 بهار 1383

نمايه مقاله‏ هاى انديشه و فقه سياسى اسلام‏

1. فلسفه سياسى‏

الف: مقاله‏شناسى انديشه و فقه سياسى اسلام در اين شماره حاصل جستجو در
مطبوعات و نشريات منتشر شده در اسفند 82 تا پايان ارديبهشت 83 به جز مجله حكومت
اسلامى است.

ب: مقاله‏ها در 7 محور و براساس موضوع، منظم شده است.

ج: به منظور تمايز ميان انديشه سياسى اسلام و غير آن، ملاك در تعيين مقالات، كليه
مطالبى است كه به نحوى با موضوع - هر چند غير مستقيم - مرتبط است.

1. فلسفه سياسى‏

1. مراتب ظهور فلسفه سياست در تمدن اسلامى، موسى نجفى، مردم سالارى،
20 فروردين.

2. وجوه سياسى حكمت متعاليه، گفت و گو با نجف لك‏زايى، رسالت، 13 ارديبهشت.

3. ساختارشكنى ونظريه‏پردازى در فلسفه سياسى، گفت و گو با موسى نجفى با شركت
مظفر نامدار، ذاكر اصفهانى و موسى حقانى، كيهان فرهنگى، ش 209 - 208

4. مشروعيت و كارآمدى، بى‏نام، رسالت - ضميمه - 5 اسفند 82

5. فرديد و قدرت سياسى، داريوش آشورى، ايران، 3 ارديبهشت.


|356|

 6. ديباچه‏اى بر فلسفه عدالت، حسين بشيريه، ناقد، ش اول.

7. درآمدى بر عدالت از ديدگاه متفكر شهيد مطهرى، جلال دهقان، رسالت، 14 ارديبهشت.

8. عدالت و آزادى، ابوالفضل فراهانى - حر آبادى - نسيم صب، 26 فروردين.

9. تصور جان رالز از مدينه فاضله - بى‏طرفى اخلاقى، عدالت و آزادى - مسعود يزدى،
شرق، 13 اسفند 82

2. انديشه عام سياسى‏

10. تحولات و خط سير انديشه اسلامى معاصر(3)، زكى ميلاد/محمد جمعه امينى، علوم
سياسى، ش‏24

11. گزارشى از ارزيابى تحليلى انتقادى نظريه زوال انديشه سياسى در اسلام وايران،
سيدمحمد ناصر تقوى، علوم سياسى، ش‏24

12. چالش‏هاى اساسى در تاريخ انديشه‏هاى سياسى غرب، رضا سليمانى، رسالت، 28
ارديبهشت.

13. فرهنگ اسلام معاصر20-14، حسن يوسفى اشكورى، شرق، 19 اسفند 82 تا
12 ارديبهشت 83

14. نظام سياسى مطلوب در انديشه ارسطو، حسين عبداللّهى، صداى عدالت، 7 اسفند 82

15. حوزه‏هاى مختلف كارآمدى يك نظام سياسى، سيدمسعود نوربخش، رسالت - ضميمه
- 5 اسفند 82

16. چشم انداز علم سياسى اسلامى و ايران نوين، عليرضا صدر، علوم سياسى، ش‏24

17. بحران علم سياست در ايران، مقصود رنجبر، علوم سياسى، ش‏24

18. آشفتگى مفاهيم سياسى در ايران معاصر، سيدصادق حقيقت، علوم سياسى، ش‏24

19. دانش، سياست و قانون در انديشه افلاطون از جمهور تا قوانين، بى‏نام، صداى عدالت،
4 اسفند 82

20. اسلام، مبانى نظرى حكومت و دموكراسى، راشد غنوشى، پگاه حوزه، ش‏123

21. رويكردى اسلامى در فرايندهاى حكومت، جان اسپوزيتو - جان وال/مهدى حجت،
پگاه حوزه، ش‏122

22. شاخصه‏هاى اسلام ناب از منظر بنيانگذار انقلاب، محسن مجرّد، رسالت، 30 فروردين.


|357|

 23. ولايت همگانى، گفت وگو با جلال‏الدين فارسى، رسالت، 8 ارديبهشت.

24. ولايت همگانى و يك گروه اجتماعى بزرگ، جلال الدين فارسى، رسالت
22 ارديبهشت.

25. ولايت يعنى حكومت، سيدمحمد جواد سراج‏زاده، رسالت، 9 ارديبهشت.

26. نقش كارآمدى در مفهوم توسعه يك حكومت؛ توسعه سياسى = حكومت موفق؟،
بى‏نام، جام جم، 30 فروردين

27. دولت دور از فساد، پائولماتيئوتن/سارا جوانبخت، شرق، 24 اسفند 82

28. دولت تحصيل دار چيست؟، راضيه آراسته، شرق، 27 فروردين.

29. جنبش‏ها و نظام‏هاى توتاليتر، خسرو ناقد، همبستگى، 3 ارديبهشت.

30. ويژگى‏هاى ديكتاتورى و ديكتاتوران‏4-1، - در حكومتهاى استبدادى مردم به حساب
نمى‏آيند - ابوالفضل فراهانى - حرّ آبادى - نسيم صب، 10 و 18 و 19 و 25 اسفند 82

31. قرارداد اجتماعى در آراى اصحاب كلاسيك و جديد آن، سيد امير مسعود شهرام‏ني،
سروش انديشه، ش‏8 - 7

32. در جدال با بنيادگرايى، نجات بهرامى، مردم سالارى، 26 اسفند 82

33. جايگاه دولت در اقتصاد از نگاه مكاتب غربى و اسلام، روح اللّه ابوجعفرى، رسالت،
9 ارديبهشت.

34. دين و مديريت كارآمد - تقرير دروس آيت اللّه جوادى آملى - محمدرضا مصطفى‏پور،
پاسدار اسلام، ش‏269

35. چشم‏انداز مديريت در نهج البلاغه، قاسم على جمالى، رسالت، 16 ارديبهشت.

36. دولت اخلاقى در آراى سياسى امام خمينى(قدس سره)، عليرضا زهيرى، متين، ش‏21

37. پيوند ادب و سياست - مفاهيم راستين «دولت» و «حكومت» در فرهنگ ايران، عليقلى
محمودى بختيارى، اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش‏198 - 197

38. تعامل دين و سياست در تاريخ معاصر ايران، حسين بشير، آفتاب، ش‏33

39. نظريه دين حدّ اكثرى - درآمدى بر قلمرو و گستره دين از منظر استاد مطهرى - ولى اللّه
عباسى، قبسات، ش‏89


|358|

 40. منشأ دين چيست؟، گفت و گو با عليرضا قائمى‏ني، قدس، 26 اسفند 82

41. دين مدنى و مدنيت دينى، احمد بهشتى، كلام اسلامى، ش‏49

42. دين دولتى يا دولت دينى، مسعود صادقى، مردم سالارى، 24 فروردين.

43. دين و كارآمدى نظام دينمدار، بى‏نام، رسالت - ضميمه - 5 اسفند 82

44. تعامل دين و دموكراسى در انديشه‏هاى سياسى آيت اللّه طالقانى، عليرضا ملاّيى توانى،
متين، ش‏21

45. تحول جامعه مدنى در انديشه سياسى غرب(10) - ماركس، جامعه كمونيستى و پايان
تاريخ - فرشاد شريعت، اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش‏198 - 197

46. ايضاحى بر جامعه مدنى افلاطون و ارسطو، خيام عباسى، آفتاب، ش 33

47. مردم سالارى دينى از منظر امام على(ع)، محمدعلى بصيرى، سروش انديشه، ش 8 - 7

48. مردم سالارى خود ويژه - تأمّلى در مؤلّفه مركزى مردم سالارى دينى - عبدالحميد
آكوچكيان، سروش انديشه، ش‏8 - 7

49. مردم سالارى در دو عرصه غربى و دينى، مرتضى شيرودى، رواق انديشه، ش‏28

50. پايان مردم سالارى - فوكوياما و تعارضات درونى در نظريه پايان تاريخ - آيت قنبرى،
پگاه حوزه، ش 130

51. اسلام و دموكراسى، گفت و گو با احمد واعظى، صداى عدالت، 7 اسفند 82

52. دموكراسى و اسلام، روح الامين سعيدى، رسالت، 3 ارديبهشت.

53. در باب نسبت سنجى دين و دموكراسى، سيدصادق حقيقت، سروش انديشه، ش 8 - 7

54. دموكراسى و حقيقت متعالى، خشايار ديهيمى، شرق، 15 ارديبهشت.

55. دموكراسى يا كرامت انسانى، على حاجلى، شرق، 13 اسفند 82

56. كنكاشى در مفهوم دموكراسى در جهان امروز، محسن مجرّد، رسالت، 9 ارديبهشت.

57. راه بس دشوار دموكراسى 2 - 1، گفت و گو با على ميرسپاسى، شرق، 18 و 19 اسفند.

58. آيا موج دموكراسى در حال فرونشينى است؟، برونيسلا وكرمك/على‏محمد طباطبايى،
ايران، 26 فروردين.

59. ضرورت بى قيد و شرط دموكراسى، هدى ايزدى، شرق، 13 ارديبهشت.

60. دموكراسى كى مى‏آيد؟، حميدرضا جلائى‏پور، شرق، 22 ارديبهشت.

61. دموكراسى از كجا مى‏آيد؟، سعيد حجاريان، وقايع اتفاقيه، 9 ارديبهشت.


|359|

 62. دموكراسى كى مى‏آيد؟، حميدرضا جلائى‏پور، وقايع اتفاقيه، 22 ارديبهشت.

63. عقلانيت، دموكراسى، توتاليتاريسم، مسعود رستمى، آفتاب، ش‏33

64. دولت‏هاى الكترونيك و دموكراسى، ايرنانتچائوار/نيلوفر ناصر، وقايع اتفاقيه،
19 ارديبهشت.

65. دانشگاه و دموكراسى آمريكايى در سيطره بنيادهاى سرمايه سالار، م.سياه جامه، كيهان،
24 اسفند.

66. نقد سيستم نمايندگى و آزادى‏هاى فردى در ليبرال - دموكراسى، روح الامين سعيدى،
رسالت، 2 ارديبهشت.

67. بايسته اقتصادى دموكراسى، نجات بهرامى، مردم سالارى، 19 اسفند 82

68. اسلام، دين آزادى است نه بردگى، محمد مهدى مازنى، نسيم صب، 26 فروردين.

69. آزادى در حكومت دينى، اكبر اشرفى، رسالت، 20 ارديبهشت.

70. آزادى در قرآن، حسين مهر، رسالت، 29 ارديبهشت.

71. آزادى عقيده در اسلام، سيدحسين اسحاقى، رواق انديشه، ش 29

72. آزادى بيان در اسلام، شريف لك‏زايى، علوم سياسى، ش 24

73. نگاه قرآن به آزادى بيان و عمل، مركز فرهنگ و معارف قرآن، كيهان، 24 ارديبهشت.

74. آزادى مذهبى و تسامح دينى، ابوالفضل فراهانى - حرآبادى - نسيم صب، 7 اسفند 82

75. آزادى بيان و انديشه از منظر شهيد مطهرى، محمد رستمى، رسالت، 12 ارديبهشت.

76. آزادى انديشه و بيان در ديدگاه شهيد مطهرى، ابراهيم پولادى، رسالت - ضميمه -
15 ارديبهشت.

77. حل پارادوكس آزادى در انديشه شهيد مطهرى، حسين سوزنچى، قبسات، ش 89

78. آزادى در انديشه‏هاى دكتر شريعتى، مرضيه ميرحسينى، مردم سالارى، 19 اسفند 82

79. زن مسلمان و آزادى به سبك غربى، مجيد مرادى، پگاه حوزه، ش 132

80. آزادى سياسى 3 - 1، ابوالفضل فراهانى - حر آبادى - نسيم صب، 27 و 29 فروردين و
3 ارديبهشت.

81. آزادى و تربيت سياسى، شريف لك‏زايى، علوم سياسى، ش 24

82. آزادى، على نظرى منتظر، رسالت، 17 فروردين.

83. كنش آزادى و واكنش قدرت، احمد فعال، آفتاب، ش 33


|360|

 84. مفهوم آزادى، نقطه چالش بين اسلام و ليبراليسم، آرام دولاح، رسالت - ويژه‏نامه -
29 ارديبهشت.

85. اسلام و دموكراسى ليبرال‏ه، بى‏نام، رسالت - ويژه‏نامه - 29 ارديبهشت.

86. ليبراليسم، جان پلامناتز/خشايار ديهيمى، ناقد، ش اول.

87. مفاهيم اوليه - ليبراليسم - بى‏نام، رسالت - ويژه‏نامه - 29 ارديبهشت.

88. ليبراليسم و مبانى فكرى آن، بى‏نام، رسالت - ويژه‏نامه - 29 ارديبهشت.

89. ليبرال، بى‏نام، رسالت - ويژه‏نامه - 29 ارديبهشت.

90. تكامل ليبراليسم، بى‏نام، رسالت - ويژه‏نامه - 29 ارديبهشت.

91. نگاهى به ظهور ليبراليسم، حنظله ابراهيم‏زاده، نسيم صب، 6 ارديبهشت.

92. ليبراليسم در سرنوشت ماركسيسم، منصور انصارى، رسالت - ويژه‏نامه -
29 ارديبهشت.

93. فراماسونرى، ابزار صهيونيسم در ترويج ليبراليسم، بى‏نام، رسالت - ويژه‏نامه -
29 ارديبهشت.

94. معماران تباهى و ابتذال - فراماسونرها و روتارينه، مبلغين ليبراليسم غربى - مجيد
ملكان، رسالت - ويژه‏نامه - 29 ارديبهشت.

95. نگاهى به تولد سه ايدئولوژى راهنما: محافظه‏كارى، ليبراليسم و سوسياليسم 2 - 1،
محسن حيدريان، همبستگى، 22 و 26 فروردين.

96. تأملى در روند ليبراليسم در ايران، محمدمهدى انصارى، رسالت - ويژه‏نامه -
29 ارديبهشت.

97. فراز و فرودهاى ليبراليسم در ايران، گفت و گو با جهاندار اميرى، رسالت - ويژه‏نامه - 29
ارديبهشت.

98. ميرزا ملكم؛ نماينده ليبراليسم قرن 19 در ايران، ابراهيم پولادى، رسالت - ويژه‏نامه -
29 ارديبهشت.

99. ليبراليسم در منطقه ايران، يك گام جلوتر، سميرا ضرغامى، رسالت - ويژه‏نامه -
29 ارديبهشت.

100. تشكل‏هاى ليبرالى دوره پهلوى، سيدمسعود نور بخش، رسالت - ويژه نامه -
29 ارديبهشت.


|361|

 101. تقابل اسلام و مدرنيته در باب علم از ديدگاه دكترحسين نصر، رضا باقرى، رسالت،
29 فروردين.

102. ايران، آوينى و مدرنيته، گفت و گو با شهريار زرشناس، رسالت، 19 ارديبهشت.

103. روگردانى بنيادين از مدرنيته، نيلوفر گوله/على‏محمد طباطبايى، مردم سالارى،
19 اسفند 82

104. تفاوت انسان محصول مدرنيسم با انسان محصول دين، محسن غرويان، رسالت،
16 فروردين.

105. نظام مدرنيته، دنياگرايى و مؤلّفه محورى آن، محمدرضا خاكى قراملكى، رواق
انديشه، ش‏27

106. جريان‏شناسى تجدد و مدرنيسم در ايران، موسى نجفى، كيهان فرهنگى، ش 209 - 208

107. انتقاد ماركس به مدرنيسم، سيطره ايدئولوژى كاذب(3)، گفت و گو با احمد خالقى،
چشم‏انداز، ش 25

108. چالش‏هاى مدرنيته و شكل‏گيرى پست مدرنيسم، رضا عليزاده، نامه، ش 29

109. گفتمان اسلام‏گرايان در برابر پست مدرنيته، پرويز منظور/مهدى حجت، علوم
سياسى، ش 24

110. هويت زنان از ديد مدرنيسم، پست مدرنيسم و ما بعد پست مدرنيسم، سيدمهدى
سجادى، مردم سالارى، 12 ارديبهشت.

111. دكتر حسين نصر و قرائت شيطانى از سنت اسلامى، بى‏نام، جمهورى اسلامى،
29 ارديبهشت.

112. سنت و تجدد در منظر شهيد سيدمرتضى آوينى، وحيد خاشعى، رسالت، 30 فروردين

113. عرفى شدن دين، جعفر سبحانى، كلام اسلامى، ش 49

114. پشت به دين، روبه سكولاريسم - نقد مقاله مبانى نظرى تعارض اسلام تاريخى با
حقوق بشر - سيدمحمدعلى مهدوى الحسينى، آفتاب، ش 33

115. پشت به دين، روبه سكولاريسم 3 - 1، سيدمحمدعلى مهدوى، رسالت، 16 و 18 و
19 اسفند 82

116. سكولاريسم و دوران غيبت، ناصر ايمانى، رسالت، 9 ارديبهشت.

117. تجربه سكولاريسم ايرانى، گفت و گو با على ميرسپاسى، وقايع اتفاقيه، 23 ارديبهشت.


|362|

 118. ريشه‏هاى پيدايش و گسترش سكولاريسم، محمدجواد رودگر، رواق انديشه، ش 29

119. نسبت ميان سكولاريسم و دموكراسى، على‏رضا علوى تبار، آفتاب، ش 33

120. توسعه جهانى و گفتمان سكولار، محمدرضا خاكى قراملكى، مردم سالارى، 26
اسفند 82

121. رمز مقاومت كشورهاى اسلامى در برابر جهانى شدن، الياس نادران، شرق،
20 اسفند 82

122. فرآيند جهانى شدن در جهان آينده 2 - 1، حسين سليمى، ايران، 7 و 8 ارديبهشت.

123. جهانى شدن، گفت و گو با عزت اللّه سحابى، شرق، 16 ارديبهشت.

124. جهانى شدن و كشورهاى در حال توسعه، عبداللّه اميرى، همبستگى، 7 ارديبهشت.

125. ردّپاى جهانى شدن، محسن مجرّد، رسالت، 20 اسفند 82

126. جهانى شدن و مسائل آن، گفت و گو با حسين كچويان، كيهان، 25 فروردين.

127. جهانى سازى؛ جنگ فقر و غن، محمد مسعود صادقى، رسالت، 28 ارديبهشت.

128. جهانى شدن يا غربى شدن مسئله اين است، گفت و گو با ... بيگدلى، رسالت،
13 ارديبهشت.

129. تأثيرسازى، استعمار نوين، هادى عابدى، وقايع اتفاقيه، 8 ارديبهشت.

130. تأثير جهانى شدن بر مفهوم امنيت ملّى، محمدباقر باقرزاده، همبستگى، 17 فروردين.

131. تحليلى بر چالش‏هاى امنيتى در عصر جهانى شدن، اميررضا پرحلم، مردم سالارى،
25 اسفند 82

132. تئورى جهانى‏سازى و سياست هويت 3 - 1، اندروميلنر/جمشيد سلمانيان، رسالت،
21 اسفند 82

133. جهانى شدن و آينده دولتهاى ملّى، مايكل‏مان/محمدرضا مهديزاده، آفتاب، ش 33

134. فرهنگ در عصر جهانى شدن، مازيار فرهنگ، ايران، 30 فروردين.

135. عليه جهانى شدن 2 - 1، گفت و گو رامين جهانبگلو با سيدحسين نصر، وقايع اتفاقيه، 7
و 9 ارديبهشت.

136. تعامل اديان، گفت و گو با مصطفى بروجردى، پگاه حوزه، ش 122

137. اديان و برخورد تمدن‏ها 2 - 1، برنارلوئيس/عزت اللّه فولادوند، شرق، 24 و
25 فروردين.


|363|

 138. اسلام و غرب در جهان فرامدرن، ضياءالدّين. س/رضا جمشيدى، مردم سالارى،
31 ارديبهشت.

139. ادوار تاريخى چالش‏هاى غرب و جهان اسلام، هاشم صالح/مجيد مرادى، پگاه
حوزه، ش 126

140. آغاز روشنفكرى دينى، پروين منصورى، شرق، 3 ارديبهشت.

141. دفاع از روشنفكرى دينى، گفت و گو با احمد و محمود صدرى، شرق، 3 ارديبهشت.

142. روشنفكران دينى؛ دن كيشوت يا ملامتى؟، سوسن شريعتى، شرق، ويژه‏نامه نوروز83

143. جنبش دانشجويى و روشنفكران دينى، عماد افروغ، پگاه حوزه، ش 132

144. اسلام معنوى محصولى از روشنفكران دينى 2 - 1، بهزاد حميديه، رسالت، 13
و 14 ارديبهشت.

145. تلقى روشفكر دينى از «زندگى اصيل» 2 - 1، بهزاد حميديه، رسالت، 24
و 26 ارديبهشت.

146. تحليل گفتمان روشنفكرى دينى، بهزاد حميديه، رسالت، 20 اسفند 82

147. دعوى روشنفكرى دينى در باب گريزناپذيرى سكولاريته دين 2 - 1، بهزاد حميديه،
رسالت، 19 و 20 ارديبهشت.

148. نقدى بر پروژه عقلانيت و معنويت 2 - 1، - چشم انداز انتقادى - بهزاد حميديه، رسالت،
24 و 26 ارديبهشت.

149. نقدى بر روشنفكرى ايرانى و دشوارى‏هايش 3 - 2، قاسم زائرى، رسالت، 8
و 9 ارديبهشت.

150. پارادوكس روشنفكر بودن 2 - 1، - موردشناسى مرتضى مطهرى - فرهنگ رجائى،
نوروز، 21 و 22 ارديبهشت.

151. روشنفكرى در جهان امروز، گفت و گو با عبدالعلى دستغيب، ايران، 15 فروردين.

152. ادعاى روشنفكرى با بضاعت ناكافى 2 - 1، گفت و گوبا على‏اكبر احمدى، شرق، 20
و 24 اسفند 82

153. ملغمه روشنفكرى، نسبى‏گرايى و ديندارى، ميرحاتم انتظاميان، كيهان، 30 ارديبهشت.

154. نخبگان سياسى و تئورى قدرت، عليرضا موسوى‏زاده، راهبرد، ش 31

155. درآمدى بر نخبه‏گرايى - هويت نخبگان و مناسبات قدرت آنان - بهروز ديلم صالحى،
راهبرد، ش 31


|364|

 156. جنبش زنان ايران و فقدان آرمانگرايى، محمد رفيع محموديان، مردم سالارى، 19 اسفند 82

157. مبانى فلسفى جنبش اصلاح‏گرى، شهريار ثقفى، آفتاب، ش 33

158. تأمّلى بر روند توسعه سياسى - مشاركت سياسى در كشورهاى در حال توسعه - بى‏نام،
نسيم صب، 2 اسفند 82

159. قرآن و پلوراليزم دينى 2 - 1، مركز فرهنگ و معارف قرآن، كيهان، 25 فروردين.

160. پلوراليسم اجتماعى از منظر شهيد مطهرى، مهدى عزيزان، كلام اسلامى، ش 49

161. مطهرى و كثرت‏گرايى دينى، حسن يوسفى، پگاه حوزه. ش 128

162. كثرت‏گرايى و ناسيوناليسم ايرانى، شهرام وندنوروز، مردم سالارى، 20 فروردين.

3. فقه سياسى‏

163. طرح نامه فقه سياسى، نجف لك‏زايى، علوم سياسى، ش 24

164. استاد مطهرى و حقوق، اجتهاد و فقه پوي، گفت و گو با عليرضا فيض، جام جم،
7 ارديبهشت.

165. فلسفه علم اصول - پرسشهاى فقهى جديد و نياز به نوسازى علم اصول - گفت و گو با
مهدى هادوى، جام جم، 17 اسفند 82

166. توهم اجتهاد مدرن، عبداللّه نصرى، سروش انديشه، ش 8 - 7

167. اهميت فريضه امر به معروف و نهى از منكر 2 - 1، على مرزبان راد، جمهورى اسلامى،
16 و 18 فروردين.

168. امر به معروف، رهيافتى به سوى پيشگيرى از جرم، حسن اسكندريان، رسالت، 15
ارديبهشت.

169. خلأهاى قانونى و ظرفيتهاى قانونگذارى امر به معروف و نهى از منكر، غلامحسين
الهام، كيهان، 17 اسفند 82

170. ارتداد و آزادى - تقرير دروس آيت اللّه جوادى آملى - محمدرضا مصطفى‏پور، پاسدار
اسلام، ش 267 - 268

171. بانكدارى اسلامى از مقررات تا اجر، بى‏نام، اعتماد، 16 فروردين


|365|

4. سياست و حكومت در عصر حضور

172. مبانى ولايت سياسى پيامبر اسلام(ص)، گفت و گو با احمد رحمانى همدانى، كيهان،
30 فروردين.

173. اصول سياست در سيره عملى امام على(ع)، جعفر سبحانى، نهج‏البلاغه، ش 8 و 7

174. سيرى بر اوضاع و تحولات دوران امام على(ع)، سيداحمد خاتمى، نهج البلاغه،
ش 8 و 7

175. سيرى بر اوضاع و تحولات دوران امام على(ع)، ابراهيم نعمتى، نهج البلاغه، ش 8 و 7

176. تحليلى بر اوضاع سياسى دوران على(ع) و مقايسه تطبيقى آن با دوران پيامبر
اكرم(ص)، محمد رحيم عيوضى، نهج‏البلاغه، ش 8 و 7

177. آسيب‏شناسى عصر امام على(ع)، محمد اسماعيلى، نهج‏البلاغه، ش 8 و 7

178. حكومت علوى از منظر شهيد مطهرى، ليلا خلوتى، قدس، 14 ارديبهشت.

179. عدل‏گرايى، معيار كارآمدى كارگزاران علوى، بى‏نام، رسالت - ضميمه - 5 اسفند 82

180. پاسخگويى به مردم و ارتباط مستقيم با آنان در حكومت علوى، سيدحسين هاشمى،
رواق انديشه، ش 28

181. بررسى مواضع سياسى على(ع) در قبال مخالفين، جلال درخشه، نهج البلاغه، ش 8 و 7

182. ناكثين از ديدگاه امام على(ع)، سيداحمد خاتمى، نهج البلاغه، ش 8 و 7

183. فرهنگ عزل و استعفا در حكومت علوى، سيدحسين هاشمى، رواق انديشه، ش 29

184. حيات سياسى امام على(ع) در عصر پيامبر اسلام(ص) 7 - 1، مجيد معارف، جمهورى
اسلامى، 17 و 24 اسفند 82 و 16 و 30 فروردين و 6 و 13 و 20 ارديبهشت.

185. صلح امام حسن(ع) و آثار آن در انديشه سياسى شيعه، گفت و گو با رسول جعفريان،
پرتو سخن، ش 224

186. عاشور، مؤلفه‏ها و ايستارهاى سياسى 2 - 1، سيدموسى ميرمدرس، پگاه حوزه،
ش 123 و 124

187. علل و عوامل حادثه كربل، گفت و گو با ابراهيم حسينى، كيهان، 7 اسفند 82

188. حسين مصلح بسيجى، محمدحسين مردانى نوكنده، كيهان، 10 اسفند 82

189. زنان در عرصه سياسى كربل، مرتضى اسماعيل‏زاده، كيهان، 17 اسفند 82


|366|

 190. سيره سياسى و شهادت ثامن الحجج(ع)، گفت و گو با رسول جعفريان، رسالت،
29 فروردين.

191. جامعه مهدوى، آرمان شهر نبوى 2 - 1، حسين على سعدى، رسالت، 14 و 21 اسفند.

5. سياست و حكومت در عصر غيبت‏

192. حكومت دينى، اهداف و راهها 5 - 1، محمد تهرانى، رسالت، 19 و 20 و 21 و 23
و 25 اسفند 82

193. حكومت مردم يا حكومت مردمى؟، محسن غرويان، رسالت، 24 اسفند 82

194. جمهورى اسلامى، شكل كارآمدى حكومت اسلامى، محسن مجرّد، رسالت،
15 فروردين.

195. جمهوريت و اسلاميت، انتخاب آگاهانه مردم، محمدرضا عسگرى مورودى، كيهان،
19 فروردين.

196. مفهوم جمهورى اسلامى و مشى جريان‏هاى فكرى و سياسى موجود در اوايل انقلاب،
گفت و گو با سيداحمد علم الهدى، رسالت، 15 فروردين.

197. سيد جمال و اصول حكومت واحد اسلامى، على وزوايى، جمهورى اسلامى، 18
اسفند 82

198. نقش مرجعيت در رهبرى سياسى امام خمينى(قدس سره)، اكبر اشرفى، متين، ش 21

199. رهبرى و حاكميت ملّى در جمهورى اسلامى ايران، محمد ملك‏زاده، رسالت،
24 ارديبهشت.

200. اساسى‏ترين مؤلّفه‏هاى سياسى - جامعه آرمانى شهيد مطهرى 7 - 1، سيدمرتضى
مفيدنژاد، رسالت، 12 تا 21 ارديبهشت.

201. اصول و شاخصه‏هاى كارآمدى دولت در انديشه سياسى امام خمينى(قدس سره)، بى‏نام، رسالت
- ضميمه - 5 اسفند.

202. مشروعيت و كارآمدى، بى‏نام، رسالت - ضميمه - 5 اسفند 82

203. مشروعيت حكومت دينى، ميزگرد با حضور صاحبنظران، سروش انديشه، ش 8 - 7

204. 5 نكته در باب كارآمدى حكومت، محمدحسن بيگدلى، رسالت - ضميمه - 5 اسفند 82

205. چالش‏هاى داخلى و خارجى كارآمدى نظام، خليل قاسم‏پور ملكى، رسالت - ضميمه -


|367|

5 اسفند 82

206. پيوند سياست داخلى و خارجى با كارآمدى نظام، سيدمحمدعلى حسينى تبار، رسالت
- ضميمه - 5 اسفند 82

207. امنيت عمومى و كارآمدى نظام، بى‏نام، رسالت - ضميمه - 5 اسفند 82

208. درآمدى بر رابطه فرهنگ سياسى نخبگان و كارآمدى نظام، مجيد ملكان، رسالت -
ضميمه - 5 اسفند 82

209. مؤلّفه‏هاى تأثيرگذار بركارآمدى نظام اقتصادى، اصغر بالسينى، رسالت - ضميمه -
5 اسفند 82

210. خدمت‏رسانى به مردم، سرفصل جديدى براى كارآمدى نظام، بى‏نام، رسالت،
19 اسفند.

211. تمركززدايى و كاهش اقتدار حكومتى، على تويسركانى، مردم سالارى، 18 فروردين.

212. قانونگرايى از مشروطه تاكنون 2 - 1، - 100 سال ناكامى - گفت و گو با غلامرضا وطن
دوست، ايران، 2 و 3 اسفند.

213. مردم، سهامداران نظام اسلامى، بى‏نام، رسالت - ضميمه - 25 فروردين.

214. بررسى ماهيت انقلاب اسلامى و تأثير آن بر بيدارى جهان اسلام 2 - 1، شاكر قواميان،
كيهان، 6 و17 اسفند 82

215. جمهورى اسلامى يا مردم سالارى دينى، عباس نيكزاد، رواق انديشه، ش 27

216. انقلاب اسلامى در انديشه و آراء شهيد آوينى، سيدمجيد امامى، رسالت، 30 فروردين.

217. تأثيرپذيرى انقلاب اسلامى از حادثه كربلا - با تأكيد بر سخنان امام خمينى(قدس سره) - 2 - 1،
ابوذر ياسرى، رسالت، 24 و 30 فروردين.

218. تحقق اهداف انقلاب و رسالت نسل سوم، حميدرضا مظاهرى سيف، رواق انديشه،
ش 28

219. پاسخگويى نظام سياسى و نقش نخبگان، مجيد ملكان، رسالت - ضميمه - 25
فروردين.

220. مقوله پاسخگويى و مفهوم آن در مديريت، رسالت، محسن فلاح، رسالت - ضميمه -
25 فروردين.

221. آسيب‏شناسى انقلاب اسلامى، محمد اسماعيلى چوكلايى، رسالت، 20 اسفند.


|368|

 222. انقلاب 57، گفت و گو با حسينعلى منتظرى، نامه، ش 29

223. انقلاب اسلامى، فقه، روشنفكران دينى، گفت و گو با عبدالكريم سروش، نامه، ش 29

224. تهران 57 و زايش دين - انقلاب، تحليل گفتمان ميشل فوكو در مورد انقلاب اسلامى
ايران، محمدرضا تقى دخت، پگاه حوزه، ش 126

225. انقلاب اسلامى و دشمنان ايدئولوژيك، احمد مطلق، پگاه حوزه، ش 122

226. انقلاب و بحران دستاورد، حميدرضا جلايى‏پور، نامه، ش 29

227. انقلاب، اصلاحات، انتخابات، ميزگرد با حضور باوند، پيمان، رئيس دان، نامه، ش 29

228. قرائتى از انقلاب و اصلاحات از منظر انديشه‏هاى سياسى كانت، منصوره قلى‏پور، پگاه
حوزه، ش 126

229. تئورى‏هاى انقلاب و انقلاب اسلامى، گفت و گو با محمدرضا مرندى، همبستگى،
29 فروردين.

230. انقلاب و اصلاح، ولى اللّه رضى، نامه، ش 29

231. پاتولوژى ادبيات انقلاب و اصلاحات، كاظم محمدپورازنى، نسيم صبا. 6 ارديبهشت.

232. واقعه عاشورا در ايران معاصر، هادى سعيدى رضوانى، آفتاب، ش 33

233. نگرش تطبيقى بر هيروكراسى شيعى و حكومت در ايران، سالهاى 1785 - 1890.م -
سعيد امير ارجمند/بتول قاينى نجفى، فرهنگ انديشه، ش 8

234. انقلاب، روايتى ناگفته براى نسل دوم، عليرضا كمرئى، مردم سالارى، 3 اسفند 82

235. مرورى بر تاريخ انقلاب اسلامى 5 - 1 - تاريخ، عوامل و... - گفت و گو با حميد روحانى،
جمهورى اسلامى، 16 و 17 و 18 و 19 و 20 اسفند 82

236. سى خرداد 60، ضرورت ارزيابى همه جانبه، گفت و گو با هادى خانيكى، چشم انداز
ايران، ش 25

237. سى خرداد، نقش پدرانه‏اى كه ايفا نشد، گفت و گو با اعظم طالقانى، چشم‏انداز
ايران، ش 25

238. امام خمينى(قدس سره)، روحانيت و نظام، محمد سروش محلاتى، فرهنگ انديشه، ش 8

239. روحانيت و دولت، ميزگردى با حضور نجفقلى حبيبى، مصطفى ملكوتيان، محسن
غرويان و مهدى هادوى، فرهنگ انديشه، ش 8

240. آينده مرجعيت شيعه، سيدمحمد على ايازى، فرهنگ انديشه، ش 8


|369|

 241. ماهيت دموكراتيك نهاد مرجعيت، عماد الدين باقى، شرق، 9 ارديبهشت.

242. حوزه و «منشور روحانيت»، بى‏نام، جمهورى اسلامى، 2 اسفند 82

243. امام و پرونده مفتوح مقدّس مآبى در حوزه، بى‏نام، جمهورى اسلامى، 16 اسفند 82

244. شهيد مطهرى در مصاف با جمود و تحجّر، محمد خيرخواه، جمهورى اسلامى -
ويژه‏نامه - 12 ارديبهشت.

245. التقاط از نگاه شهيد مطهرى، محمود لطيفى، جمهورى اسلامى - ويژه‏نامه -
12 ارديبهشت.

246. براى حفظ نظام راهى به جز دموكراسى نداريم، گفت و گو با سيدمصطفى تاج‏زاده،
وقايع اتفاقيه، 28 ارديبهشت.

247. نقش انقلاب اسلامى و آزادى رسانه‏ه، بى‏نام، جمهورى اسلامى، 2 اسفند 82

248. ريشه‏ها و پيامدهاى مشروطيت، محمد ابوالحسنى، مردم سالارى، 19 اسفند 82

249. لغو امتياز تنباكو، درسى فراموش نشدنى به استعمار پير، على وزوايى، جمهورى
اسلامى، 24 ارديبهشت.

250. حماسه مرجعيت - گراميداشت سالروز لغو امتياز تنباكو به فتواى ميرزاى شيرازى -
مهدى پورحسين، جمهورى اسلامى، 23 ارديبهشت.

251. جنگ قدرت بين مشروطه‏خواهان و اقتدارگرايان - ريشه‏هاى كودتاى سوم اسفند
1299 - مجيد مقدس، نسيم صب، 6 اسفند 82

252. اخلاق كارگزاران نظام اسلامى، رضا رمضانى، رسالت، 19 اسفند 82

253. شفاف‏سازى نهادهاى حكومتى، محمدحسن بيگدلى، رسالت - ضميمه - 25 فروردين.

254. پارلمان در جمهورى اسلامى - مرورى بر شش دوره انتخابات مجلس - بهروز طيرانى،
نامه، ش 29

255. نقدى بر طرح بحث نظارت استصوابى و مقبوليت اجتماعى، نادر هوشمنديار، نسيم
صب، 2 اسفند 82

256. نسبت دولت و سياست خارجى، كريس براون/سيدسعادت حسينى، راهبرد، ش 31

257. تحول گفتمان سياسى و پويايى در الگوى كنش سياست خارجى ايران، نور محمد
نوروزى، راهبرد، ش 31

258. نگرشى سياسى به امور قضايى، گفت و گو با حسين انصارى‏راد، چشم انداز ايران،
ش 25


|370|

259. اركان كار آمدى قوه قضائيه، بى‏نام، رسالت - ضميمه - 5 اسفند 82

260. تأملى بر علل ناكارآمدى قوه قضائيه، بى‏نام، رسالت - ضميمه - 5 اسفند 82

261. شيوه‏هاى دستيابى به فلسفه مجازاتها در نظام جزايى اسلامى، حسن اسكندريان،
رسالت، 2 ارديبهشت.

262. مبانى مشروعيت مجازات زندان از ديدگاه اسلام، فاطمه دهقانى، رسالت، 10 اسفند 82

263. بسترسازى تاريخى در روند تحقق مشاركت سياسى، نادر هوشمنديار، آفتاب يزد،
7 اسفند 82

264. نيروهاى اجتماعى در ايران امروز، گفت و گو با حميد عبداللّهيان، ايران، 27 اسفند.

265. اختلاف و قياس پذيرى پارادايم‏هاى سياسى - اختلاف در مواضع سياسى جامعه -
بى‏نام، پگاه حوزه، ش 124

266. انتخابات و نظام‏هاى سياسى، گفت و گو با داود فيرحى، جام جم، 16 فروردين.

267. بررسى تحليلى رفتار انتخاباتى مردم، مهدى رجبى، آفتاب، ش 33

268. فرهنگ سياسى ايرانيان و انتخابات دوره هفتم، على يوسفيان، آفتاب، ش 33

269. مشاركت سياسى زنان، يك ضرورت انكارناپذير، زهرا نژاد بهرام، ايران، 24 فروردين.

270. تشكل‏هاى غير دولتى، توسعه اجتماعى و دموكراسى 2 - 1، فرحناز هاشمى، نسيم صب،
27 و 29 فروردين.

271. تشكل‏هاى غير دولتى، توسعه اجتماعى و دموكراسى، جمعى از صاحبنظران، نسيم
صب، 16 اسفند 82

272. مطبوعات و آسيب‏هاى سياسى، محمد سين، پگاه حوزه، ش 131

273. نقش احزاب سياسى در پاسخگويى اركان نظام به جامعه، سيدمسعود نور بخش،
رسالت - ضميمه -، 25 فروردين.

274. كارگران و احزاب سياسى، حسين اكبرى، شرق، 12 ارديبهشت.

275. حزب به مثابه يك ساختار - تأمّلى در ريخت‏شناسى احزاب ايرانى - محمد ميلانى
بناب، شرق، 19 ارديبهشت.

276. تحليلى بر ديدگاهها و انديشه‏هاى حزب ملل اسلامى، اسماعيل حسن‏زاده، متين،
ش 21

277. بررسى تطبيقى رفتار سياسى مليون و جبهه ملى و نهضت آزادى، محمود شهيدى،


|371|

علوم سياسى، ش 24

278. درآمدى بر ثبات سياسى، محمد عادل پناهى، راهبرد، ش 31

279. مبانى توسعه در جامعه دينى، رضا مؤمن‏پور، همبستگى، 9 اسفند 82

280. «امنيت ملّى» مفهومى در حال تكوين، على ربيعى، اطلاعات سياسى - اقتصادى،
ش 198 - 197

281. تأثيرات جهانى شدن بر امنيت ملّى جمهورى اسلامى ايران، منوچهر توسّلى نائينى،
اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش 198 - 197

ولايت فقيه‏

282. ولايت فقيه از مسلّمات فقه اماميه است‏2-1، محمدملك‏زاده، رسالت، 6و7 اسفند 82

283. بررسى دلايل تاريخى و مبانى نظرى ولايت فقيه، گفت و گو با - برجى، رسالت،
25 فروردين.

284. منشأ مشروعيت «ولايت فقيه» از ديدگاه شهيد مطهرى، محمدمهدى انصارى، رسالت،
25 فروردين.

285. ولايت فقيه و كارآمدى نظام اسلامى، بى‏نام، رسالت - ضميمه - 5 اسفند 82

286. مردم سالارى در نظام ولايى، ابوالحسن حسنى، پگاه حوزه، ش 132

6. حقوق اساسى‏

287. با حقوق بشر چه كرده‏ايم؟، محمدتقى فاضل ميبدى، شرق، 6 ارديبهشت.

288. درآمدى بر تحليل گفتمان حقوق بشر در ايران پس از انقلاب 57، 2 - 1، حسين
فراست‏خواه، شرق،1 و 10 ارديبهشت.

289. حقوق بشر، متون اديان ابراهيمى، حاكميت حقوقى خداوند، محمدمجتهد شبسترى،
آفتاب، ش 33

290. جنبش حقوق بشر، عمادالدين باقى، شرق، ويژه‏نامه نوروز 83

291. حقوق بشر جهان شمول و فرهنگ‏هاى خاص، مايكل فريمن/محمد حبيبى، ناقد،
ش اول.

292. كندوكاوى در تمهيدات نظام بين الملل پيرامون حقوق بشر و جلوگيرى از شكنجه 2 -


|372|

1، حسين مهرپور، همبستگى، 17 و 19 اسفند 82

293. در قانون اساسى تزاحم وجود دارد، گفت و گو با ناصر كاتوزيان، شرق، ويژه‏نامه
نوروز 83

294. قانون اساسى، مشروعيت و كارآمدى، عليرضا شيشه‏گران، رسالت - ضميمه -
5 اسفند 82

295. ميثاق ملى - بررسى چگونگى وضع قانون اساسى امروز ايران و تاريخچه آن - مهدى
رضوانى، رسالت، 10 اسفند 82

296. كدام مقدم‏تر است؟ قانون اساسى يا مصلحت نظام؟، مهدى ظهوريان، رسالت،
2 ارديبهشت.

297. جمهورى اسلامى در قانون اساسى، مهدى رضوانى، رسالت، 19 فروردين.

298. حقوق مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، عباس نيكزاد، رواق انديشه،
ش 29

299. حقوق اقليتهاى مذهبى در قانون اساسى، مهدى رضوانى، رسالت، 2 ارديبهشت.

300. بررسى و تحليل حقوقى نظارت استصوابى، عليرضا عباسى، مردم سالارى، 2
اسفند 82

301. داستان غم‏انگيز جرم سياسى - نگاهى به اصل 168 قانون اساسى پس از 25 سال - اميد
حاتمى، وقايع اتفاقيه، 30 ارديبهشت.

302. حقوق زنان در اسلام، بى‏نام، صداى عدالت، 7 اسفند 82

303. مبانى حقوق زن در اسلام از ديدگاه شهيد مطهرى، مهدى قربانى، رسالت،
21 ارديبهشت.

304. حقوق زن: از اسلام‏گرايى تا فمينيسم، ياسر ميردامادى، شرق، 17 ارديبهشت.

305. فمينيسم و تأثير آن بر حقوق زن، حنظله ابراهيم‏زاده، نسيم صب، 6 ارديبهشت.

306. حقوق زنان پيش و پس از انقلاب اسلامى، نسرين ستوده، نامه، ش 29

307. زنان، شهروندان منفعل - قرائت شگفت ‏انگيز كانت از شخصيت و حقوق سياسى زنان
به مثابه «جنس دوم»، سيدعلى محمودى، آفتاب، ش 33


|373|

7. انديشمندان و رجال سياسى‏

308. مبادى نظرى انديشه سياسى ابوريحان بيرونى، غلامحسين مقيمى، علوم سياسى،
ش 24

309. انديشه‏هاى سياسى، فلسفى و دينى سيدجمال، زكى ميلاد/محمد جمعه امينى، علوم
سياسى، ش 24

310. رفتار سياسى آيت اللّه مدرس از منظر امام خمينى(قدس سره)، ابراهيم برزگر، علوم
سياسى، ش 24

311. مصدق مسلم يا سكولار؟، سعيد حجّاريان، شرق، ويژه‏نامه نوروز 83

312. نگاهى گذرا به انديشه‏هاى سياسى آيت اللّه بهجت 2 - 1، عبدالرزاق اهوازى، كيهان، 17
و 24 اسفند 82

313. تأمّلى بر انديشه سياسى شهيد مطهرى، سيدمسعود نوربخش، رسالت - ضميمه -
15 ارديبهشت.

314. مبارزات سياسى شهيد مطهرى، مهدى پورحسين، جمهورى اسلامى - ويژه‏نامه -
12 ارديبهشت.

315. ابهام زدايى از شهيد مطهرى در عرصه مبارزات انقلابى، مرتضى شيرودى، رواق
انديشه، ش 29

316. يادگار امام و تبيين شخصيت و آرمان‏هاى امام، محمد كاظم تقوى، جمهورى اسلامى،
23 اسفند 82

317. سيرى در مبانى انديشه‏هاى دينى بازرگان 3 - 1، محمدرضا خاكى قراملكى، پگاه حوزه،
ش 123 تا 125

 فهرست